Info GGD

WEGWIJZER JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-18 JAAR

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.
In opdracht van de gemeenten onderzoekt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Limburg-Noord kinderen en jeugdigen om problemen bij gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen.
 
HOE WERKEN WIJ?

We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Op de basisschool zijn er onderzoeken op de leeftijd van 5-6 en 10-11 jaar, en op het voortgezet onderwijs in leerjaar 2. 
Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind regelmatig onderzocht. Naast dit alles wordt uw kind op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
Buiten de contactmomenten kunnen er ook vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek aanvragen bij  de JGZ.
Als er problemen zijn begeleiden we de leerling en eventueel ouders of mentor/leerkracht. Zo nodig verwijzen we door naar andere hulpverleners.
 
WAARVOOR KUNT U BIJ DE JGZ TERECHT?
Alle ouders en jongeren (0-18 jaar) kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van gezond en veilig opgroeien.
 
WAT DOEN WIJ NOG MEER?
Advisering en ondersteuning school
Elke school krijgt wel eens te maken met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dood en rouw. Omdat het op die momenten moeilijk kan zijn om de juiste dingen te doen op het juiste moment, biedt JGZ de mogelijkheid om school hierbij te adviseren en ondersteunen.  
JouwGGD.nl
We zijn gestart met jouwGGD.nl. Een website met informatie voor jongeren van 13-23 jaar, waar ze  ook (anoniem) terecht kunnen voor een chatgesprek met een verpleegkundige of arts van de JGZ. Zie voor meer info www.jouwGGD.nl.
Logopedie
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van GGD Limburg-Noord onderzoek doen en advies geven.
De Gezonde School
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De Gezonde School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen bij  het gezonder en veiliger maken van de schoolomgeving. GGD Limburg-Noord helpt zo mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind.
Externe vertrouwenspersoon
Soms verloopt communicatie tussen ouders/leerlingen en school of tussen leerlingen onderling niet zoals gewild of gehoopt. En lopen spanningen hoog op, ondanks vele inspanningen. De externe vertrouwenspersoon kan dan ondersteunen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.
 
HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
Voor uitgebreide informatie, vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u contact
met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur op telefoonnummer
088 - 11 91 111. Ook kunt u informatie vinden op onze website: www.ggdlimburgnoord.nl
 
PRIVACY- EN KLACHTENREGLEMENT
De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg. Neem dan contact met ons op.
Ook is GGD Limburg-Noord wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Hierbij  wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. 
Meer info over ons privacy- en klachtenreglement vindt u op onze website.
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.
 
 
WAARVOOR KUNT U BIJ ONS TERECHT?
 
Alle ouders van jeugdigen van 0-18 jaar en jongeren kunnen bij de JGZ terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien.
 
Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het reguliere en speciale basis- en voortgezet onderwijs
Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de JGZ regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd.
 
HOE GAAN WE TE WERK?
 
Contactmomenten
We volgen samen met u het gezond en veilig opgroeien van uw kind.
Op de basisschool en op het vervolgonderwijs zijn er nog onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar, 10/11 jaar en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Bij het speciaal  onderwijs wordt uw kind ook regelmatig onderzocht. 
 
Spreekuren en andere contacten
Ook buiten de contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen zelf een gesprek of onderzoek vragen op het spreekuur bij het team JGZ.
 
Logopedie
Als er vragen zijn over de spraaktaalontwikkeling van uw kind, kan de logopediste van de GGD onderzoek doen bij kinderen en advies geven. Dit kan vanaf 2 jaar, op het consultatiebureau of  de basisschool.
 
MET WIE WERKEN WE SAMEN?
 
Wij werken samen met andere organisaties om de zorg voor uw kind goed te regelen. Bijvoorbeeld kinderartsen, kinderfysiotherapie, scholen en hulpverlening
Als uit gesprekken of onderzoeken blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen.
 
WAT DOEN WIJ NOG MEER?
 
De Gezonde School
Ook achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. Door de school te stimuleren de schoolomgeving gezonder en veiliger te maken helpt de GGD mee aan een gezonder leefklimaat voor uw kind. De meeste scholen besteden al aandacht aan gezondheid, welzijn en veiligheid door lessen te geven over thema's als gezonde voeding, maar ook door te praten over bijvoorbeeld een pestprotocol. De Gezonde School-methodiek is dé praktische werkwijze om scholen daarbij te ondersteunen.
 
Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders, leerlingen en medewerkers van scholen bij de behandeling van klachten waar sprake is van machtsmisbruik. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.
De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten tussen ouders/leerlingen medewerkers van een school en tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk.
 
Signaleringssysteem
De GGD Limburg-Noord, afdeling JGZ is aangesloten op het signaleringssysteem: Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Een elektronisch systeem, waarin hulpverleners kunnen aangeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners eerder met elkaar in contact komen om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Het gebruik ervan gebeurt met kennisgeving aan de ouders en/of de jongere.
Tekstvak: Signaleringssysteem 
De GGD Limburg-Noord, afdeling JGZ is aangesloten op het signaleringssysteem: Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg. Een elektronisch systeem, waarin hulpverleners kunnen aangeven als zij zich zorgen maken over een kind of jongere. De verwijsindex zorgt ervoor dat de betrokken hulpverleners eerder met elkaar in contact komen om de hulp beter op elkaar af te stemmen. Het gebruik ervan gebeurt met kennisgeving aan de ouders en/of de jongere.
Wilt u een gesprek met de externe vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GGD Limburg-Noord.
Digitaal dossier
De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over uw kind. U mag altijd vragen vertrouwelijke zaken, niet in het dossier op te nemen. Ook kunt u het dossier inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt de GGD Limburg-Noord het dossier, met uw toestemming, door naar de GGD van uw nieuwe woonplaats.
 
Tekstvak: Digitaal dossier
De GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. Onze medewerkers noteren hierin belangrijke zaken over uw kind. U mag altijd vragen vertrouwelijke zaken, niet in het dossier op te nemen. Ook kunt u het dossier inzien. Gaat u verhuizen, dan stuurt de GGD Limburg-Noord het dossier, met uw toestemming, door naar de GGD van uw nieuwe woonplaats.
Uw privacy, onze zorg
De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in een Privacy Reglement.
 
Tekstvak: Uw privacy, onze zorg
De GGD Limburg-Noord verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Hierbij wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht genomen. Gegevens worden bewaard in het digitaal dossier JGZ en alleen gebruikt voor JGZ. De toegang tot gegevens is beveiligd en beperkt tot daartoe aangewezen medewerkers die een geheimhoudingsplicht hebben. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. De GGD Limburg-Noord heeft de regels vastgelegd in een Privacy Reglement. 

 
 
 
 
 
HOE ZIJN WIJ TE BEREIKEN?
 
Voor uitgebreide informatie, (inhoudelijke) vragen en het maken en/of verzetten van een afspraak kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.
 
Klachtenreglement
De medewerkers van de GGD Limburg Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Neemt u dan contact op met de GGD Limburg Noord.
 
Adresgegevens, hoofdkantoor
GGD Limburg-Noord, onderdeel van de Veiligheidsregio
Bezoekadres:
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick


Postadres:
Postbus 1150
5900BD Venlo

Telefoon


Voor ouders en/of kinderen/jongeren in de leeftijd van 0-18 jaar: 088 - 11 91 111.
Op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 14.00 uur.

Website
www.ggdlimburgnoord.nl
 
Kalender