MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - ALGEMENE INFORMATIE

De Medezeggenschapsraad is een orgaan dat op elke basisschool aanwezig is. Leerkrachten en ouders praten over zaken rondom beleid, maar ook andere zaken zoals vakantierooster, oudertevredenheidsonderzoeken of verkeerssituatie rondom de school komen binnen de M.R. aan bod. De M.R. is een belangrijk orgaan, omdat naast leerkrachten juist ook ouders op vele gebieden hun mening kunnen geven en soms een beslissende stem kunnen hebben. De ouders die zitting hebben in de M.R. zijn gekozen en zij zijn dan ook vertegenwoordigers van alle ouders van de school. Op de Omnibus is dit niet anders en ook bij ons op school is de M.R. erg actief. 6 x per jaar (en wanneer nodig vaker) is er overleg binnen de M.R. en wordt er kritisch gekeken naar alles wat op school gebeurt. De directeur is een deel van het overleg aanwezig om zaken toe te lichten, vervolgens gaat de M.R. in gesprek hierover (met of zonder directeur).

Wanneer u als ouder iets heeft waarvan u denkt dat dit binnen de M.R. besproken moet worden, dan nodigen wij u van harte uit om dit ook aan ons door te geven. Wij zijn uiteraard ook erg benieuwd naar uw mening over de Omnibus en hoe wij als M.R. hier iets mee kunnen doen. Ook horen wij graag zaken waar u tevreden over bent, dit kan namelijk een goede terugkoppeling voor ons zijn over besluiten die genomen zijn. Vergaderingen van de M.R. zijn openbaar (tenzij er een reden is om een deel van een vergadering besloten te houden) en dus mag u een vergadering bijwonen als toehoorder.
Mocht u nog vragen hebben, dan schroom niet om deze aan ons te stellen.

 
 

De M.R. bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders. Onze M.R. bestaat uit 3 leerkrachten (MarieLouise, Anne-Marieke en Miranda) en 3 ouders (Paul vd Ven, Rutger Kort en Robert Caris).