MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - ALGEMENE INFORMATIE
De medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit drie ouders en drie teamleden. Zij hebben in principe zitting voor 2 jaar en zijn daarna herkiesbaar. De MR is een officieel orgaan dat advies en instemmingsbevoegdheden heeft. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Verder is voor diverse zaken die de school aangaan instemming van de raad nodig. Voor meer informatie kunt u op school terecht, of bij één van de leden.

Daar waar de MR zich bezig houdt met de schoolse zaken, richt de GMR zich op bovenschoolse (bestuurlijke) zaken. Namens onze school maakt op dit moment niemand deel uit van de GMR.

De volgende mensen hebben zitting in de MR:

  • Paul van de Ven (ouder)
  • Robert Caris (ouder)
  • Rutger Kort (ouder)
  • Miranda Kemkens (personeel)
  • Anne-Marieke Schmitz (personeel)
  • MarieLouise Timmermans (personeel)


De verslagen van de vergadering zijn in te zien onder notulen, maar alleen als je gemachtigd bent om ze in te zien.

 

Kalender
17oktober2018
Herfstvakantie
18oktober2018
Herfstvakantie