De Omnibus is een openbare school.
Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke identiteit. Hoe sta je in het leven? Daarnaast leren ze begrip te hebben voor de ander. Kinderen leren zichzelf te zijn en met elkaar te leven.
Openbaar onderwijs biedt waardenrijk onderwijs voor alle kinderen in de lange traditie van Nederland als tolerant en beschaafd land. Een land met waarden en normen die voortvloeien uit de Grondwet en de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

De Kernwaarden van het openbaar onderwijs vormen een belangrijke onderlegger:

Ieder kind is welkom
Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating. 
Wederzijds respect
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
Waarden en normen
Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.
School en de samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.
Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving. 

In een boekje over openbaar onderwijs is meer te lezen over de grondgedachte van het openbaar onderwijs in Nederland.
Er zijn nog diverse andere uitgaven over het openbaar onderwijs beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.


Openbaar onderwijs echt bijzonder!
Je ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. Je behandelt hen met respect. En je verwacht dat ook van hen. Je werkt samen. Je zit op dezelfde club. Je komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, je leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de kinderen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als jij.
 
De openbare school leidt op tot begrip, tot respect
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Er is daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen.
 
Niet a-p-a-r-t, maar samen
Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. De ene school legt de nadruk meer op het leren. De andere school meer op het samenwerken tussen kinderen. Soms kiezen openbare scholen voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van Jenaplan-, Montessori-, Dalton- of Freinet-onderwijs. Vaak voegen scholen de verschillende manieren samen. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft ieder kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. (bron VOO)

VOO staat voor: Vereniging voor Openbaar Onderwijs.
De VOO is een organisatie van vrijwilligers die zich al ruim 125 jaar inzet voor goed en algemeen toegankelijk openbaar onderwijs. De VOO wil de belangen van het openbaar onderwijs behartigen. Dit betekent dat ze dus de belangen van de ouders en kinderen, die voor openbaar onderwijs kiezen, behartigt.
Je kunt het werk van de VOO steunen door lid te worden. Hiervoor ontvang je ook het kwartaalblad 'Inzicht', dat informatie geeft over kind, school en opvoeding (ligt ook op school ter inzage).
Verder kun je voor alle vragen betreffende onderwijs terecht bij de VOO:

      www.voo.nl 
 
 
 
 
Kalender