Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs, echt bijzonder!
Je ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. Je behandelt hen met respect. En je verwacht dat ook van hen. Je werkt samen. Je zit op dezelfde club. Je komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, je leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 

Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de kinderen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als jij. 

 

De openbare school leidt op tot begrip, tot respect

Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Er is daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. 

 

Vormingsonderwijs

In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Het godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs worden gegeven binnen de schooltijden, maar valt niet onder de verantwoordelijkheid van onze school. Deze lessen zijn aanvullend op de aandacht die wij als school besteden aan geestelijke stromingen en burgerschapsvorming.

De wekelijkse lessen vormingsonderwijs van drie kwartier worden verzorgd door een bevoegde vakdocent van een bepaalde levensbeschouwelijke richting. Je kunt kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch, humanistisch, islamitisch, katholiek of protestants-christelijk vormingsonderwijs. 

Als ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben in vormingsonderwijs, kunnen wij deze lessen aanvragen bij de organisatie die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt. Er zijn voor u of onze school geen kosten aan verbonden. 

Ga voor meer informatie naar de website www.vormingsonderwijs.nl.

 

Niet a-p-a-r-t, maar samen

Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop stamgroepleiders, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. De ene school legt de nadruk meer op het leren. De andere school meer op het samenwerken tussen kinderen. Soms kiezen openbare scholen voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van Jenaplan-, Montessori-, Dalton- of Freinet-onderwijs. Vaak voegen scholen de verschillende manieren samen. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft ieder kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. (bron VOO)

 

VOO staat voor: Vereniging voor Openbaar Onderwijs.

De VOO is een organisatie van vrijwilligers die zich al ruim 125 jaar inzet voor goed en algemeen toegankelijk openbaar onderwijs. De VOO wil de belangen van het openbaar onderwijs behartigen. Dit betekent dat ze dus de belangen van de ouders en kinderen, die voor openbaar onderwijs kiezen, behartigt.