De Omnibus is een Jenaplanschool. Dat wil zeggen dat wij werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Op deze pagina meer informatie over ons concept. Uiteraard willen we jullie ook graag de praktijk laten zien. Daarvoor kunt je contact opnemen met de school.
telefonisch via 077-4778239 of via de mail j.neelen@omnibus.akkoord-po.nl

De Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) heeft kernkwaliteiten vastgesteld, waaraan een Jenplanschool moet voldoen. 

Verder gaan we in het Jenaplanonderwijs uit van de 20 basisprincipes. Deze uitgangspunten vormen bij alles wat we doen de onderligger.


De Jenaplanschool in deze tijd
De grondlegger van het Jenaplanonderwijs is Peter Petersen. Samen met bekende pedagogen als Freinet en Maria Montessori werkte hij in de twintiger jaren aan nieuwe ideeën over onderwijs. Petersen deed zijn werk aan de universiteit van de stad Jena, in voormalig Oost-Duitsland. Daar stamt ook de naam Jenaplan vanaf.
In Nederland zijn alle Jenaplanscholen verenigd in de Nederlandse Jenaplanvereniging, de NJPV. Ook onze school is daar lid van.
 
Kind en school in de maatschappij van nu
Natuurlijk is de huidige maatschappij niet meer de maatschappij van de jaren twintig. Het onderwijs heeft zich dan ook voortdurend aangepast. Kinderen moeten goed worden voorbereid op hun toekomst in een snel veranderende, complexe maatschappij. Dat betekent dat het gaat om veel meer dan alleen maar kennisoverdracht.
 
Wat is een Jenaplanschool?
In een Jenaplanschool wordt geleefd en gewerkt door kinderen, stamgroepsleiders en ouders. Iedere Jenaplanschool is verschillend. De uitgangspunten voor alle Jenaplanscholen zijn hetzelfde, maar elke school geeft dit op haar eigen manier en met haar eigen mogelijkheden vorm en inhoud.
De uitgangspunten, zoals Peter Petersen die in de jaren twintig in Jena geformuleerd heeft, zijn door de NJPV voor onze tijd opnieuw doordacht en geformuleerd in de zogenaamde 20 basisprincipes Jenaplanonderwijs. Dit zijn vijf uitspraken over de maatschappij, vijf uitspraken over de mens en tien uitspraken over de school. Alle Jenaplanscholen onderschrijven deze basisprincipes. Als je de basisprincipes eens helemaal wilt lezen, kun je daarvoor op school terecht. Of kijk op de website www.jenaplan.nl.
 
Wat wil een Jenaplanschool?
In welke mate de school de opvoeding ter hand kan en moet nemen, is misschien ook voor jullie een vraag. Moet de school zich alleen beperken tot de schoolvakken of hoort er inderdaad ook een stukje opvoeding bij? Moet je kinderen leren samenwerken en eigen verantwoordelijkheid geven? Moeten ze iets weten van wat er in de wereld aan de hand is?
Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen leren, maar zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
Dus niet alleen de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen is in een Jenaplanschool belangrijk, maar ook de sociale, emotionele en creatieve vorming.
 
Wat betekent dit nu voor ieder die bij een Jenaplanschool betrokken is?
Iedereen neemt iedereen in de school serieus. Dat geldt voor de kinderen, de stamgroepsleiders en de ouders. Ook eigen initiatieven van kinderen en ouders worden hier serieus genomen.
In een Jenaplanschool wordt heel nadrukkelijk gewerkt aan de groei van de zelfstandigheid van het kind, het leren omgaan met vrijheid en het leren zelf het werk te plannen. Verder wordt kinderen geleerd verantwoordelijk te zijn voor het (eigen) werk en de omgang met elkaar. Heel geleidelijk leren ze daardoor om mee vorm en inhoud aan het onderwijs te geven.
 
Wat betekent dit voor het onderwijs in een Jenaplanschool?
In een Jenaplanschool komt de leerstof niet alleen maar uit boeken. Wij halen ook leerstof uit de leef- en belevingswereld van de kinderen. Daarnaast wordt een gedeelte van de "stof" bepaald door de kennis en de vaardigheden, die door de maatschappij als belangrijk worden beschouwd voor de ontwikkeling van iedere persoon (kind) en de samenleving (denk hierbij bijvoorbeeld aan het leren lezen, rekenen, schrijven).
Bij de keuze voor de "stof" laten wij ons leiden door het "vorm-volgt-functie"- principe, d.w.z. er wordt eerst vastgesteld wat we precies willen (bereiken), welke doelen we hebben. Dan pas kijken we naar de "stof" en de vormen waarin de verschillende kinderen dit (hun) doel het best kunnen bereiken.
 
Als gevolg daarvan neemt de wereldoriëntatie een belangrijke plaats in. Er wordt ook wel eens gezegd, dat de wereldoriëntatie "het hart van het Jenaplanonderwijs" is.
De basis van deze wereldoriëntatie is het zelf ervaren, ontdekken en onderzoeken door de kinderen van de wereld, waarin zij en wij leven.
Om dit te kunnen doen, moeten de kinderen voor deze ontdekkingsreizen wel de middelen, de vaardigheden en technieken kennen en beheersen. Deze leren de kinderen met name in de zogenaamde cursussen, bijvoorbeeld voor lezen, schrijven en rekenen, waarin de basisvaardigheden en de noodzakelijke kennis op de best mogelijke manier en op het niveau van de kinderen, onderwezen en geleerd worden. Het betreft hier dus heel gerichte instructies.
In een Jenaplanschool wordt vaak gesproken over "pedagogische situaties".
Dit zijn situaties die door de stamgroepleider gecreëerd worden om kinderen uit te dagen, te prikkelen, om als totale persoon te reageren, te leren met de inzet van alle mogelijkheden, die het kind heeft. Het zijn situaties, die kinderen uitdagen om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.
Deze pedagogische situaties worden vaak vormgegeven in de vier basisactiviteiten:
het gesprek, het spel, het werk en de viering.
In deze vier vormen wordt het zelfstandig spelen en leren afgewisseld met het gestuurd en begeleid leren. Dit laatste vinden we dan weer met name terug in de cursussen, die heel nadrukkelijk op een verhoging van het niveau en de prestaties gericht zijn.
In de dagelijkse praktijk is er ook volop gelegenheid voor het van en aan elkaar leren en het elkaar helpen.
 
Hoe zit het met de zorg voor een kind in een Jenaplanschool?
De zorg voor ieder kind in een Jenaplanschool is een vanzelfsprekendheid.
In een Jenaplanschool staat elk kind, als een uniek individu, in het middelpunt van alles wat in de school gebeurt. Iedere stamgroepleider doet zijn uiterste best om elk kind als een totale persoonlijkheid, met al zijn mogelijkheden maar ook onmogelijkheden, te leiden en te begeleiden. Uitgangspunt is steeds om elk kind, dus niet alleen het zogenaamde 'zorgkind', met betrekking tot alle ontwikkelingsaspecten, sociaal, emotioneel, verstandelijk, creatief en expressief, die zorg en die kansen te bieden, die het nodig heeft. Vanaf het moment dat een kind op school is, wordt zijn hele ontwikkeling nauwgezet gevolgd en vastgelegd.
 
Hoe gaat een Jenaplanschool met prestaties om?
Ieder mens, ieder kind, wil prestaties leveren, wil iets (goed) kennen en kunnen.
Maar op school worden niet alleen maar verstandelijke prestaties geleverd. Op alle gebieden van de menselijke ontwikkeling leveren kinderen prestaties. In een Jenaplanschool wordt elk kind uitgedaagd op ieder terrein, zijn best mogelijke prestatie te leveren. In een Jenaplanschool probeert men om gedrag en prestaties te waarderen vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en waar mogelijk ook in samenspraak met hem.
In een Jenaplanschool wordt ook erkend, dat een kind iets niet (zo) goed kent of kan en dat dit niets afdoet aan de waarde van dit kind.
 
Wat betekent dit alles nu voor de stamgroepleiders, de ouders en het bestuur van een Jenaplanschool?
In een Jenaplanschool worden veranderingen, vernieuwingen en verbeteringen als een nooit eindigend proces beschouwd. Onze maatschappij verandert steeds weer opnieuw, de kennis en vaardigheden, die we nodig hebben, veranderen mee. Er worden andere en nieuwe kennis en vaardigheden, attitudes gevraagd. Als gevolg daarvan zullen ook steeds weer de doelstellingen en de taken van de school veranderen. De school moet daarom in beweging blijven!
Voor een Jenaplanschool betekent dit, dat er een voortdurende wisselwerking moet zijn tussen het nadenken over de mens en de veranderingen in de maatschappij en de consequenties daarvan voor het werken in de school.
De stamgroepleiders van een Jenaplanschool zullen zich voortdurend bijscholen en regelmatig met kinderen en ouders terugkijken op de vorm en inhoud van het onderwijs.
Een Jenaplanschool zal daarom regelmatig de doelen voor haar opvoeding en onderwijs en de vormen, waarin ze probeert deze te verwerkelijken, toetsen aan de basisprincipes. Waar het nodig is, zal ze doelen en vormen aanpassen of veranderen.
 
Kalender