Het Jenaplanconcept
De Omnibus is een Jenaplanschool. Dat wil zeggen dat wij werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Op deze pagina meer informatie over ons concept. Uiteraard willen we jullie ook graag de praktijk laten zien. Daarvoor kunt je contact opnemen met de school.
telefonisch via 077-4778239 of via de mail j.neelen@omnibusbaarlo.nl

De Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) heeft kernkwaliteiten vastgesteld, waaraan een Jenplanschool moet voldoen. 

Verder gaan we in het Jenaplanonderwijs uit van de 20 basisprincipes. Deze uitgangspunten vormen bij alles wat we doen de onderligger.


De jenaplanschool in deze tijd
De grondlegger van het jenaplanonderwijs is Peter Petersen. Samen met bekende pedagogen als Freinet en Maria Montessori werkte hij in de twintiger jaren aan nieuwe ideeën over onderwijs. Petersen deed zijn werk aan de universiteit van de stad Jena, in voormalig Oost-Duitsland. Daar stamt ook de naam Jenaplan vanaf. Het jenaplanconcept is een ontvankelijk grondmodel. Binnen dit grondmodel maakt elke school zijn eigen keuzes. 
In Nederland zijn alle Jenaplanscholen verenigd in de Nederlandse Jenaplanvereniging, de NJPV. Ook onze school is daar lid van. 


Kind en school in de maatschappij van nu
Natuurlijk is de huidige maatschappij niet meer de maatschappij van de jaren twintig. Het onderwijs heeft zich dan ook voortdurend aangepast. Kinderen moeten goed worden voorbereid op hun toekomst in een snel veranderende, complexe maatschappij. Dat betekent dat het gaat om veel meer dan alleen maar kennisoverdracht. 


Wat is een jenaplanschool?
In een Jenaplanschool wordt geleefd en gewerkt door kinderen, stamgroepleiders en ouders. Iedere Jenaplanschool is verschillend. De uitgangspunten voor alle Jenaplanscholen zijn hetzelfde, maar elke school geeft dit op haar eigen manier en met haar eigen mogelijkheden vorm en inhoud. 
De uitgangspunten, zoals Peter Petersen die in de jaren twintig in Jena geformuleerd heeft, zijn door de NJPV voor onze tijd opnieuw doordacht en geformuleerd in de zogenaamde 20 basisprincipes jenaplanonderwijs. Deze basisprincipes beschrijven hoe we tegen mensen en maatschappij aankijken en hoe je dat verbindt aan de school. 
Alle Jenaplanscholen onderschrijven deze basisprincipes. Op de site www.jenaplan.nl vind je deze basisprincipes. Ze zijn ook opgenomen als bijlage bij deze gids (bijlage 4).


Wat wil een jenaplanschool?
Onze school wil een leefwerkgemeenschap zijn waar kinderen goed inhoudelijk onderwijs krijgen. We leren kennis en vaardigheden effectief en efficiënt aan. Vervolgens passen de kinderen de opgedane kennis toe in opdrachten of tijdens wereld oriëntatie of stamgroepwerk. Het geleerde passen ze dus toe in een andere, betekenisvolle situatie.
Daarnaast willen we kinderen ook leren samenleven. We willen ze vormen tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en een duurzame wereld. We willen het zelfverantwoordelijk handelen van kinderen bevorderen en hen leren om samen te leven. Dit doen we binnen de sociale setting van de stamgroep.
Dus naast de cognitieve ontwikkeling van de kinderen is in een jenaplanschool de sociale-, emotionele- en creatieve vorming van belang. 
Bovenstaande wordt vormgegeven in de vier basisactiviteiten: 
het gesprek, het spel, het werk en de viering. 
In deze vier vormen wordt het zelfstandig spelen en leren afgewisseld met het gestuurd en begeleid leren.