De Omnibus is een openbare school.
Het openbaar onderwijs stelt kinderen in staat na te denken over hun eigen levensbeschouwelijke identiteit. Hoe sta je in het leven? Daarnaast leren ze begrip te hebben voor de ander. Kinderen leren zichzelf te zijn en met elkaar te leven.
Openbaar onderwijs biedt waardenrijk onderwijs voor alle kinderen in de lange traditie van Nederland als tolerant en beschaafd land. Een land met waarden en normen die voortvloeien uit de Grondwet en de Universele Verklaring van de rechten van de mens.

De Kernwaarden van het openbaar onderwijs vormen een belangrijke onderlegger:

Ieder kind is welkom
Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating. 
Wederzijds respect
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.
Waarden en normen
Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.
School en de samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.
Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving. 

In een boekje over openbaar onderwijs is meer te lezen over de grondgedachte van het openbaar onderwijs in Nederland.
Er zijn nog diverse andere uitgaven over het openbaar onderwijs beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.