Welkom op de site van OJBS de Omnibus
 

Bent u op zoek naar een school voor uw zoon of dochter die volgend schooljaar 4 jaar wordt? Neem dan eens een kijkje op onze school tijdens onderstaande momenten of maak een afspraak.

vrijdag 13-12-19  peuter ontdekuurtje, lekker klimmen en klauteren in onze gymzaal. 10 - 11 uur
dinsdag 14-01-20 informatieavond. 19.30 - 21 uur
maandag 20-01-20 peuter ontdekuurtje, lekker klimmen en klauteren in onze gymzaal. 10 - 11 uur
vrijdag 24-02-20 inloopochtend, een rondleiding door onze school tijdens lestijden. 9 - 11 uur

Graag tot ziens!


 

Onze school
De Omnibus is een Openbare Jenaplanschool. Op deze site kunnen jullie meer informatie vinden over het openbare karakter en het Jenaplanconcept. Tevens willen we een impressie geven waar we samen met de kinderen mee bezig zijn en waar de kinderen in de stamgroepen aan werken (zie kopje NIEUWS). De meest recente activiteiten zijn terug te vinden op onze Facebookpagina. Deze kun je volgen. Actueel nieuws ontvangen ouders via onze Vrijdagbrief via Isy.


 
Ons gebouw
De basis van ons gebouw is een centrale hal. Daaromheen zijn de lokalen gelegen. Dit geeft een sterk gevoel van samen één zijn. Het inpandig gelegen speel- gymlokaal wordt gebruikt door alle kinderen. Daarnaast wijken de kinderen de bovenbouw ook nog uit naar de tegenover gelegen sporthal. Voor het buitenspelen hebben we speelruimte aan de achterkant van de school. Aan de voorkant van de school is een openbaar speelterrein waarvan we gebruik maken.

 


 
Ons team

Foto: Joyce Sikkink

Achterste rij
Anne-Marieke Schmitz (stamgroepleider middenbouw), Miranda Kemkens (stamgroepleider onderbouw), Yvonne Sijben (intern begeleider), Ria Nooijens (stamgroepleider middenbouw), Inge Verhaegh (stamgroepleider onderbouw), Joyce Sikkink (meerhanden), Manouk Steeghs (afstudeerstudent), Mat Rutten (stamgroepleider bovenbouw), Ronald Kerpen (conciërge).  
 
Voorste rij
Loes van Lierop (stamgroepleider middenbouw), Maud Peeters (stamgroepleider middenbouw), Joyce Neelen (directeur), , Daisy van Wijlick  (stamgroepleider bovenbouw), Bianca Jacobs (stamgroepleider onderbouw), Simone Smedts (afstudeerstudent), Lianne van Bastelaar (stamgroepleider bovenbouw)
 
Op deze foto is Cathy van der Heijden (administratie) afwezig. 
Wat is jenaplanonderwijs?
De jenaplanschool in deze tijd
De grondlegger van het jenaplanonderwijs is Peter Petersen. Samen met bekende pedagogen als Freinet en Maria Montessori werkte hij in de twintiger jaren aan nieuwe ideeën over onderwijs. Petersen deed zijn werk aan de universiteit van de stad Jena, in voormalig Oost-Duitsland. Daar stamt ook de naam Jenaplan vanaf. Het jenaplanconcept is een ontvankelijk grondmodel. Binnen dit grondmodel maakt elke school zijn eigen keuzes. 
In Nederland zijn alle Jenaplanscholen verenigd in de Nederlandse Jenaplanvereniging, de NJPV. Ook onze school is daar lid van. 

 
Kind en school in de maatschappij van nu
Natuurlijk is de huidige maatschappij niet meer de maatschappij van de jaren twintig. Het onderwijs heeft zich dan ook voortdurend aangepast. Kinderen moeten goed worden voorbereid op hun toekomst in een snel veranderende, complexe maatschappij. Dat betekent dat het gaat om veel meer dan alleen maar kennisoverdracht. 

 
Wat is een jenaplanschool?
In een Jenaplanschool wordt geleefd en gewerkt door kinderen, stamgroepleiders en ouders. Iedere Jenaplanschool is verschillend. De uitgangspunten voor alle Jenaplanscholen zijn hetzelfde, maar elke school geeft dit op haar eigen manier en met haar eigen mogelijkheden vorm en inhoud. 
De uitgangspunten, zoals Peter Petersen die in de jaren twintig in Jena geformuleerd heeft, zijn door de NJPV voor onze tijd opnieuw doordacht en geformuleerd in de zogenaamde 20 basisprincipes jenaplanonderwijs. Deze basisprincipes beschrijven hoe we tegen mensen en maatschappij aankijken en hoe je dat verbindt aan de school. 
Alle Jenaplanscholen onderschrijven deze basisprincipes. Op de site www.jenaplan.nl vind je deze basisprincipes. Ze zijn ook opgenomen als bijlage bij deze gids (bijlage 4).
 
Wat wil een jenaplanschool?
Onze school wil een leefwerkgemeenschap zijn waar kinderen goed inhoudelijk onderwijs krijgen. We leren kennis en vaardigheden effectief en efficiënt aan. Vervolgens passen de kinderen de opgedane kennis toe in opdrachten of tijdens wereld oriëntatie of stamgroepwerk. Het geleerde passen ze dus toe in een andere, betekenisvolle situatie.
Daarnaast willen we kinderen ook leren samenleven. We willen ze vormen tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, anderen en een duurzame wereld. We willen het zelfverantwoordelijk handelen van kinderen bevorderen en hen leren om samen te leven. Dit doen we binnen de sociale setting van de stamgroep.
Dus naast de cognitieve ontwikkeling van de kinderen is in een jenaplanschool de sociale-, emotionele- en creatieve vorming van belang. 
Bovenstaande wordt vormgegeven in de vier basisactiviteiten: 
het gesprek, het spel, het werk en de viering. 
In deze vier vormen wordt het zelfstandig spelen en leren afgewisseld met het gestuurd en begeleid leren. 
Wat is openbaar onderwijs?
Openbaar onderwijs, echt bijzonder!
Je ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten of met een andere culturele achtergrond. Met eigen waarden en normen. Mensen die een (ander) geloof hebben. Je behandelt hen met respect. En je verwacht dat ook van hen. Je werkt samen. Je zit op dezelfde club. Je komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, je leeft samen. Dat is toch vanzelfsprekend, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen. 
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. En doet daar iets mee. Door samen met de kinderen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als jij. 
 
De openbare school leidt op tot begrip, tot respect
Een openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Er is daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen.

Niet a-p-a-r-t, maar samen
Het uitgangspunt voor alle openbare scholen is gelijk. De manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop stamgroepleiders, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. De ene school legt de nadruk meer op het leren. De andere school meer op het samenwerken tussen kinderen. Soms kiezen openbare scholen voor een bepaalde manier van lesgeven. Zij passen principes toe van Jenaplan-, Montessori-, Dalton- of Freinet-onderwijs. Vaak voegen scholen de verschillende manieren samen. Zo geeft elke school op eigen wijze gestalte aan de inhoud en de vorm van het onderwijs. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft ieder kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. (bron VOO)

 
Kernwaarden van het openbaar onderwijs


 
Graag geven we ouders die geinteresseerd zijn de mogelijkheid om te komen kijken in de school en tijdens de lessen. Zo krijg je een goede indruk van onze manier van werken. Maak hiervoor gerust een afspraak met de directeur, Joyce Neelen om een rondleiding in te plannen.